معرفی:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فعالیت‌های مبارزه با فساد را به صورت متمرکز به اتاق تهران محول نموده است. بدین لحاظ زمینه مشارکت و حمایت تمامی اتاق‌های بازرگانی کل کشور در طرح مبارزه با فساد فراهم شده است.کمیته نظارتی به عنوان شورای سیاست گذاری فعالیت های مبارزه با فساد اتاق تهران تعیین شده است. این کمیته حداقل دو هفته یک بار تشکیل جلسه داده و تصمیم گیری های لازم در این خصوص را انجام می دهد.

اعضای کمیته نظارت مبارزه با فساد:

دکتر حسن عابدی جعفری(عضو هیئت نمایندگان اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران)

 دکتر ناصر عندلیب(مدیرعامل موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران)

 ملک رضا ملک پور(قائم مقام دبیرکل در طرح و توسعه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل )