آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان بیست و یکم؛ پلاک 10، طبقه 5، کدپستی 1511917613 دفتر موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران

  تلفن:88107726       نمابر:88107572